De verleende garantie dekt uitsluitend fouten van materieel, constructie of montage gedurende een periode gelijk aan deze van de respectievelijke fabrikant. Zonder vermelding van de fabriekswaarborg is deze gelijk aan 2 jaar te rekenen vanaf de datum waarop het materieel ter beschikking van de koper gesteld wordt. De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding van een waarborgaanvraag ligt onherroepelijk bij de fabrikant van de betrokken onderdelen.

Prestaties, onderhoudsproducten, verplaatsingskosten, verzendkosten, slijtdelen, schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik en gebrekkig onderhoud, komen nooit in aanmerking voor garantie.

ALTSAT® is onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, daaronder mede inbegrepen indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht de ingeroepen rechts- of billijkgronden waaronder contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit hoofde van nalatigheid, garantie (o.a. voor verborgen gebreken) of schuldloze aansprakelijkheid.

Het defecte materieel dient aangeboden te worden in de originele verpakking samen met alle toebehoren. Toestellen moeten voorzien zijn van de originele software. Defecten voortvloeiend uit alternatieve software vallen niet onder de garantie.